A Nemesszeghy Ügyvédi Iroda

Az Iroda rendszeres segítséget nyújt a társasági jog minden területén, ideértve a cégalapítások és szétválások, illetve működések területét, szorosan kapcsolódva a különféle megállapodások, szerződések megkötéséhez és cégbírósági ügyintézéshez. Irodánk magas színvonalon alkalmas a munkajogi, közszolgálati jogi problémák kezelésére (munkaviszony, szolgálati viszony létesítése, munkaviszony jogellenes megszüntetése, jogutódlási kérdések). Irodánk képes a pénzügyi joghoz kapcsolódóan adójogi és finanszírozásokkal kapcsolatos megállapodások készítésére, jogi tanácsadásra.

Az iroda ügyvédei és jelöltjei jelentős tárgyalótermi tapasztalatokkal rendelkeznek mind polgári, közigazgatási, munkaügyi, büntető peres és peren kívüli ügyekben is, különösen:

 • Munkaszerződések készítése, véleményezése
 • Vezető állású munkavállalókkal megkötendő munkaszerződések elkészítése
 • Munkaköri leírások
 • Közös megegyezéses munkaviszony megszüntetésre vonatkozó megállapodások elkészítése, képviselete a közös megegyezéses tárgyalásokon
 • Jogi tanácsadás a felek részére a munkaviszony megszüntetéséhez kapcsolódóan
 • Rendes felmondások elkészítése
 • Rendkívüli felmondások elkészítése
 • Felmondások jogszerűségének vizsgálata, jogérvényesítési lehetőségek bemutatása
 • Peres és peren kívüli képviselet munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos jogvitákban

Ügyvédeink széleskörű tapasztalatokkal rendelkeznek különféle ingatlanügyletekhez kapcsolódó szerződések, megállapodások kidolgozásában, többek között:

 • Adásvételi szerződések (elő- és végleges szerződések), csereszerződések, ajándékozási szerződések, egyéb a tulajdonjog átruházására irányuló okiratok szerkesztése
 • Szolgalmi jog alapítása, telekalakítás (megosztás, összevonás), belterületbe vonás
 • Közös tulajdon megszüntetése
 • Külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos engedélyek beszerzése
 • Tartási, öröklési és életjáradéki szerződések
 • Kölcsön és jelzálogszerződések
 • Bérleti, használati és egyéb szerződések szerkesztése
 • Képviselet ingatlan-nyilvántartási és egyéb hatósági eljárásban
 • Társasház alapítása, meglévő alapító okirat módosítása valamint Szervezeti és Működési szabályzat elkészítése

Az Ügyvédi Iroda a gazdasági társaságok és magánszemélyek részére egyaránt vállalja:

 • Öröklési, tartási, életjáradéki, vállalkozási, megbízási és egyéb szerződések, végrendeletek és egyéb okiratok véleményezését és szerkesztését.
 • Peres és peren kívüli eljárásokban való képviselet ellátását.
 • Alapítványok, egyesületek, egyéb társadalmi szervezetek alapító okiratának és módosításának elkészítését, az illetékes megyei bíróságok előtti nyilvántartásba vételi eljárásban jogi képviseletük ellátását.

Általános jogi képviselet a követelések érvényesítése körében vállalt feladatok:

 • Ügyvédi fizetési felszólítások
 • Fizetési meghagyások (elektronikus)
 • Perek vagy felszámolási eljárások megindítása előtti utolsó felszólítások
 • Szavatossági, jótállási és kártérítési ügy intézése, továbbá a szerződésszegés esetén szükséges intézkedések megtétele

Szerződések készítése körében vállalt feladatok:

 • Adásvételi -, ajándékozási – és csereszerződés
 • Bérleti és használati jogot biztosító szerződés
 • Vállalkozási – , építési -, tervezési szerződés
 • Biztosítási ügy
 • Kölcsönszerződés
 • Életjáradéki szerződés, tartási szerződés
 • Megbízási szerződés